Włącz ułatwienia dostępu

List otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z dnia 27 kwietnia 2023


Kraków, 27 kwietnia 2023 r.

 
Szanowny Panie Ministrze,
 
Wobec medialnych doniesień o możliwych zmianach w odrzuconej przez Sejm RP Ustawie o Jakości i Bezpieczeństwie Pacjenta i ponownym poddaniu Ustawy pod głosowanie, zwracam się do Pana Ministra z apelem o uwzględnienie w procesie tej modyfikacji dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia „Globalny Plan Działań na lata 2021–2030 – droga do wyeliminowania możliwych do uniknięcia szkód w ochronie zdrowia”, dostępnego na stronie Fundacji Bezpieczny Pacjent  bezpiecznypacjent.pl. Treści tego dokumentu powinny stać się rzeczywistą podstawą i być uwzględniane w tworzeniu wszelkich ustaw i regulacji w zakresie Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości w Ochronie Zdrowia, w przeciwnym razie dystans Polski do rozwiniętych systemów ochrony zdrowia nie tylko w zakresie bezpieczeństwa pacjenta będzie się nadal powiększał.

Bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym prawem człowieka i wyraża się w słowach przysięgi Hippokratesa „przede wszystkim nie szkodzić”. Może być ono skutecznie implementowane i realizowane w ochronie zdrowia jedynie w warunkach powszechnego konsensusu i akceptacji wszystkich interesariuszy oraz transparentności zasad na każdym poziomie. Bezpieczeństwo pacjenta nie ma i nie może mieć barw politycznych. Nie można bezpieczeństwa nakazać, lecz trzeba go stopniowo adaptować do lokalnych warunków i skutecznie wdrażać za pomocą powszechnej edukacji. Wspomniany dokument zawiera wszelkie niezbędne elementy potrzebne do skutecznej implementacji Bezpieczeństwa Pacjenta w naszym kraju oraz stopniowego przekształcania naszego przestarzałego systemu ochrony zdrowia z „chorobocentrycznego” na system ukierunkowany na Pacjenta, który zawsze musi być w centrum uwagi.

Z wyrazami szacunku

Prof. Janusz Andres
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Prezes Fundacji Bezpieczny Pacjent