Włącz ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż III Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta odbędzie się w formule hybrydowej z udziałem stacjonarnym Prelegentów i Panelistów oraz udziałem online uczestników w dniach:
20 - 21 września 2024 r.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy
 Fundacja Bezpieczny Pacjent działa na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia. Swoje działania fundacja kieruje do personelu medycznego, administracji sektora ochrony zdrowia, do decydentów, a przede wszystkim do pacjentów. Obecnie szkody wyrządzone pacjentom w wyniku błędnej opieki medycznej są dużym i rosnącym globalnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego i są jedną z wiodących przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym świecie. Większości z tych szkód medycznych można uniknąć. W miarę jak kraje dążą do osiągnięcia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, korzystne efekty poprawy dostępu do usług medycznych mogą zostać osłabione przez nieprawidłową opiekę. Incydenty związane z bezpieczeństwem pacjentów mogą powodować śmierć i niepełnosprawność, a także cierpienie ofiar i ich rodzin. Skutki finansowe uchybień w zakresie bezpieczeństwa są wysokie. Często dochodzi do zmniejszenia zaufania publiczego i wiary w system opieki zdrowotnej, gdy takie incydenty są nagłaśniane.

Fundacja Bezpieczny Pacjent integruje personel medyczny z administracją i decydentami w zakresie organizacji ochrony zdrowia, bo każdy z nas jest potencjalnym pacjentem. Musimy wszyscy zrozumieć, zaakceptować i implementować podstawowe, znane od wielu lat zasady prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony zdrowia jakimi są: właściwa i ciągła opieka nad każdym pacjentem, w każdym czasie i każdym miejscu z udziałem interdyscyplinarnego zespołu, w oparciu o praktykę kliniczną opartą na udowodnionych i sprawdzonych faktach naukowych, a także kontrolę jakości oraz informatyzację. W odniesieniu do pacjenta możemy zdefiniować  bezpieczeństwo jako proces, który zapewni skuteczną prewencję oraz unikanie bądź przynajmniej minimalizowanie szkód związanych z opieką zdrowotną.

Fundacja była inicjatorem i partnerem merytorycznym Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta w dniach 16-17 września 2022 r oraz przypadającego w dniu 17 września 2022 r. Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. Kulminacyjnym punktem Forum było zaprezentowanie przez Fundację i podpisanie Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta. W myśl tej deklaracji fundacja dąży do stworzenia platformy współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym, administracją lokalną i centralną i organizacjami sektora pozarządowego, działającymi w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

Aktualności


5.04.2024 r.

Gorąco polecamy Państwa uwadze wywiad pt. "Podtrzymać linię życia" przeprowadzony z Panem Prof. dr hab. n. med. Januszem Andresem przez Dziennikarkę Gazety Lekarskiej


List nr 10 Prezesa PTAiIT

W dniu dzisiejszym w obecności ponad 30 dziennikarzy, w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się w konferencja prasowa Anestezjologia bez tajemnic - co warto wiedzieć? Wspólnie z prof. Łukaszem Krzychem odpowiadaliśmy na liczne pytania zgromadzonych dziennikarzy wypełniając istotne zadanie naszego Towarzystwa, jakim jest komunikacja z pacjentem w wymiarze społecznym

29.02.2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym bezpieczeństwa pacjenta.

10.01.2024 r.

Polecamy Państwa uwadze publikację prof. dr hab. n. med. Janusza Andresa na łamach Pulsu Medycyny.05.01.2024 r.

Zapraszam do zapoznania się z rocznym Raportem „The Patient Safety Movement Foundation” - fascynująca lektura - Zapewniam!

Prof. Janusz Andres


List nr 9 Prezesa PTAiIT

Paradoksalnie, wobec nasilających się konfliktów na świecie, ruch „Bezpieczeństwa Pacjenta” zapisał się w roku 2023 wieloma osiągnięciami, zarówno w światowym, jak i lokalnym zakresie. Bezpieczeństwo pacjenta staje się prawem człowieka.

List nr 8 Prezesa PTAiIT

 Tydzień temu Sejm RP przyjął zmienioną Ustawę o Jakości i Bezpieczeństwie Pacjenta, istotnie zmniejszając dystans do powszechnego i niezbędnego konsensusu.
Systemy raportowania i analizy zdarzeń niepożądanych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta.
Raport techniczny i wytyczne.


List otwarty do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego

 Wobec medialnych doniesień o możliwych zmianach w odrzuconej przez Sejm RP Ustawie o Jakości i Bezpieczeństwie Pacjenta i ponownym poddaniu Ustawy pod głosowanie, zwracam się do Pana Ministra z apelem o uwzględnienie w procesie tej modyfikacji dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia „Globalny Plan Działań na lata 2021–2030


List nr 7 Prezesa PTAiIT

 Aby Bezpieczeństwo Pacjenta, podobnie jak podstawowa zasada przysięgi Hippokratesa „przede wszystkim nie szkodzić” mogły być skutecznie realizowane w rzeczywistości, wymagają powszechnego konsensusu i z pewnością nie mogą mieć barw politycznych.


List nr 6 Prezesa PTAiIT

Minął rok od inwazji Rosji na Ukrainę i nadal aktualne jest wsparcie edukacyjno-szkoleniowe pracujących w Polsce anestezjologów z Ukrainy – szczegółowe informacje znajdują się linku W imieniu ZG PTAiIT dziękuję wszystkim Darczyńcom Funduszu wsparcia dla Koleżanek i Kolegów anestezjologów, którzy z powodu wojny musieli opuścić swój kraj


List nr 5 Prezesa PTAiIT

W minionym roku boleśnie odczuliśmy i nadal odczuwamy skutki pandemii i wojny na Ukrainie. Opublikowany raport OECD o sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce na tle innych krajów uświadamia mam z jakimi problemami będziemy musieli się zmierzyć.


List nr 4 Prezesa PTAiIT

Zakończony parę dni temu Kongres PTAiIT Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta www.bezpieczny-pacjent2022.pl przypomniał nam jak ważną i odpowiedzialną rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywa nasza specjalność.


III Kongres Towarzystw Naukowych

W dniach 20-22 października br. odbył się w Gdańsku III Kongres Towarzystw Naukowych, w czasie którego przedstawiono inicjatywę Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta.


Prof. Andres o bezpieczeństwie pacjenta

Moim zdaniem, najważniejszym wnioskiem z pandemii COVID-19 jest konieczność powrotu do podstawowych zasad organizacji opieki zdrowotnej mających na celu zapewnienie ciągłości procesu leczenia pacjentów.


Rola polityków i liderów w sektorze zdrowia

Podstawowym zadaniem liderów na wszystkich szczeblach jest stworzenie i podtrzymywanie kultury bezpieczeństwa pacjentów we wszelkich środowiskach oraz instytucjach, które planują, organizują i świadczą usługi w ramach opieki zdrowotnej.


 

Statut Fundacji

Celami Fundacji są powszechna, interdyscyplinarna, teoretyczna i praktyczna edukacja na temat bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrona i propagowanie praw pacjenta. 


Deklaracja Helsińska DeHeBePA

Pacjenci mają prawo oczekiwać bezpieczeństwa i ochrony podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, a anestezjologia odgrywa w tym kluczową rolę.Globalny Plan Działań na lata 2021–2030 – droga do wyeliminowania możliwych do uniknięcia szkód w ochronie zdrowia

Treść dokumentu dostępna jest tutajRamy koncepcyjne Międzynarodowej Klasyfikacji Bezpieczeństwa Pacjenta

Treść dokumentu dostępna jest tutajBezpieczeństwo Pacjenta - Podręcznik Światowej Organizacji Zdrowia

Treść dokumentu dostępna jest tutaj