STATUT FUNDACJI

Tekst jednolity po zmianach z dnia 27 lipca 2022r.

§ 1

Z woli wymienionego w akcie założycielskim fundatora, została ustanowiona Fundacja pod nazwą „Bezpieczny Pacjent”, zwana dalej „Fundacją”, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 

§2

Postanowienia ogólne

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja nie prowadzi działalność gospodarczą.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
6. Ministrem właściwym dla działalności Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 

§3
Działalność statutowa Fundacji

1. Celami Fundacji są:
 1. powszechna, interdyscyplinarna, teoretyczna i praktyczna edukacja na temat bezpieczeństwa pacjenta,
 2. ochrona i propagowanie praw pacjenta,
 3. crozwijanie i propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnych i państwowych systemów ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta,
 4. monitorowanie efektywności lokalnych i państwowych systemów ochrony zdrowia i innych organizacji działających w ratowaniu zdrowia i życia pacjenta,
 5. rozwijanie i propagowanie społecznej informacji, kontaktów i współpracy między społeczeństwami i społecznościami w zakresie metod ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
 6. rozwijanie i propagowanie wiedzy o funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia;
 7. wspieranie rozwoju polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej a także utrzymanie zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa (działalność upowszechniająca naukę),
 8. wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych i. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i  innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 9. rozwijanie i propagowanie przedsiębiorczości, zatrudnienia i działalności inwestycyjnej w zakresie metod ratowania zdrowia i życia ludzkiego
 10. prowadzenie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo, organizacyjnie i prawnie podmioty systemu ochrony zdrowia i administracji publicznej, ich pracowników, uczniów, studentów, pacjentów oraz organizacje pozarządowe realizujące cele zbieżne z celami Fundacji l. działalność w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania m. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. działalność charytatywna;
 13. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
2. Wykonując swoją działalność statutową Fundacja w szczególności:
 1. gromadzi środki pieniężne i rzeczowe;
 2. prowadzi i wspomaga badania naukowe;
 3. organizuje sesje, konferencje, sympozja, seminaria naukowe i szkolenia;
 4. prowadzi działania promocyjne, warsztaty naukowe, wyjazdy szkoleniowe i integracyjne;
 5. finansuje i organizuje wszelkie inne imprezy propagujące cele Fundacji;
 6. finansuje i buduje obiekty służące realizacji celów Fundacji;
 7. udziela stypendiów;
 8. wydaje publikacje naukowe, edukacyjne, promocyjne i periodyki;
 9. prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową, organizuje kursy, szkolenia;
 10. prowadzi turystykę specjalistyczną;
 11. współpracuje z administracją rządową i samorządową przy realizacji swych zadań statutowych;
 12. przekazuje swoje dochody na rzecz podmiotów realizujących cele Fundacji;
 13. występuje w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których udział uzasadniony jest celami Fundacji;
 14. współdziała z podmiotami popierającymi cele Fundacji w kraju i zagranicą.
Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

§4
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
 1. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 2. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację ,
 3. odsetki bankowe,
 4. inne wpływy i dochody
2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt 1 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji supieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
4. Fundacja nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2.  przekazywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
 4. kupować na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§5
Organy Fundacji

1. Organem Fundacji są :
 1. Konwent Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Fundacji,
2. Decyzje i uchwały kolegialnych organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Decyzje i uchwały kolegialnych organów Fundacji mogą zapadać na posiedzeniach lub na piśmie, za pośrednictwem innego członka organu, który jest obecny na posiedzeniu, lub w trybie obiegowym, czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia lub bez odbywania posiedzenia, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Głosowanie na odległość jest możliwe pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków organu o treści decyzji lub uchwały będącej przedmiotem głosowania. Zasady głosowania poza posiedzeniami ustala Rada Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
5. Członkowie Zarządu za pełnienie swojej funkcji mogą pobierać wynagrodzenie na zasadach i wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Fundacji.
6. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

§6
Konwent Fundacji

1. Konwent Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. W skład Konwentu Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków.
3. Pracami Konwentu Fundacji kieruje Przewodniczący Konwentu, wybrany spośród członków Konwentu Fundacji na pierwszym jego zebraniu.
4. Członków pierwszego Konwentu Fundacji powołuje fundator.
5. Mandat członka Konwentu Fundacji wygasa na skutek rezygnacji lub śmierci.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Konwentu Fundacji oraz w przypadku powołania Konwentu w składzie mniejszym niż maksymalny określony w ust. 2 Konwentowi Fundacji przysługuje uprawnienie do kooptacji nowych członków Konwentu. Uprawnienie do kooptacji może być wykonywane również w przypadku gdy liczba członków Konwentu Fundacji jest mniejsza niż minimalna określona w ust. 2.
7. Jeżeli Konwent nie dokona kooptacji nowego członka Konwentu Fundacji na miejsce członka, którego mandat wygasł w terminie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia tego mandatu, członka Konwentu powołuje fundator.
 

§7
Zakres działania Konwentu Fundacji

1. Do zakresu działania Konwentu Fundacji należy:
 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 2. kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;
 3. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji i jej zakładów gospodarczych;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
 5. uchwalanie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Fundacji,
 6. zmiana statutu Fundacji, w tym również jej celów statutowych w pełnym zakresie.
2. Zebrania Konwentu Fundacji zwołuje Przewodniczący Konwentu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Konwentu Fundacji. Zebrania Konwentu winny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w roku. Zebrania Konwentu Fundacji zwołane na wniosek odbywają się nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia wpłynięcia wniosku.
3. Na żądanie Przewodniczącego Konwentu Fundacji, Zarząd obowiązany jest udzielić Konwentowi wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji. Wykonując obowiązki określone w ust.1 Konwent Fundacji może korzystać z pomocy biegłych, których wynagradzanie sama ustala.
4. W przypadku niemożności działania lub bezczynności Przewodniczącego Konwentu jego obowiązki wykonuje najstarszy wiekiem członek Konwentu nie będący jego Przewodniczącym.
 

§ 8
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu Fundacji.
2. Liczbę członków Rady Fundacji, nie mniejszą niż 3, ustala Zarząd Fundacji.
3. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Fundacji.
5. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 1. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd,
 2. doradztwo w zakresie podejmowanych programów i sposobu realizacji celów Fundacji,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. opiniowanie projektów wytycznych i standardów i spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd.
6. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Fundacji. Zebrania Rady Fundacji winny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w roku. Zebrania Rady Fundacji zwołane na wniosek odbywają się nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia wpłynięcia wniosku.
 

§ 9
Zarząd Fundacji

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków w tym prezesa i wiceprezesa.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.
3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Konwent Fundacji.
 

§10
Zakres działania Zarządu

1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą;
 3. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 4. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych;
 5. ustalanie Regulaminu Biura Fundacji oraz zakresu czynności poszczególnych pracowników Fundacji;
 6. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
 7. ustalanie liczby, powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz ustalanie Regulaminu Rady Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.
 

§11
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Konwent Fundacji.
3. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazania na rzecz podmiotu wskazanego w uchwale Konwentu Fundacji.
4. Po ukończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Konwentowi Fundacji. Przyjęcie sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.

§12
Zmiana Statutu

Zmiana statutu Fundacji, w tym jej celów w pełnym zakresie, może nastąpić w drodze uchwały Konwentu.